VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FORSAMLINGSHUETS VENNER

1. Foreningens navn er "Forsamlingshusets Venner", og den har hjemsted i Nødebo i Hillerød kommune.

2. Foreningens formål er at støtte den selvejende institution "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO", at forestå kulturelle og folkelige aktiviteter samt at forestå udgivelsen af orienteringsbladet "Kirke og Kro" i Nødebo og Gadevang.

3. Som medlemmer af foreningen optages personer over 15 år, der har betalt det på generalforsamlingen fastsatte kontingent

4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab revideres af foreningens revisorer og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling

5. Foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER" ledes af en bestyrelse bestående af en formand, seks ordinære bestyrelsesmedlemmer samt det antal udvalgsformænd, som fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen vælges efter opstilling på den ordinære generalforsamling, og opstillingsberettigede til bestyrelsen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan ske genvalg.

Først vælges formanden for en periode på to år ved almindelig stemmeflerhed.

Derefter vælges udvalgsformændene hver for sig ved almindelig stemmeflerhed.

Udvalgsformændene vælges for en periode på to år og afgår på skift.

Såfremt et stemmeberettiget medlem af forsamlingen begærer det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Herefter vælges de ordinære medlemmer til bestyrelsen. De ordinære medlemmer vælges for en periode på to år og afgår på skift, således at der hvert år vælges tre ordinære medlemmer til bestyrelsen. Valghandlingen for de ordinære medlemmer gennemføres i én runde ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen skrives navnene på op til tre kandidater. De kandidater, der har fået flest stemmer, anses for valgt som ordinære medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en næstformand, en kasserer og en sekretær valgt blandt de ordinære medlemmer.

Såfremt formanden udtræder i en valgperiode varetager næstformanden formandsopgaven indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt en udvalgsformand udtræder i en valgperiode, vælges en ny på en ekstraordinær generalforsamling for den resterende valgperiode.

Bestyrelsen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.

Den vedtagne organisationsopbygning kan kun ændres på generalforsamlingen.

6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes ved opslag i "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO" med mindst 21 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget kan kun have fuldmagt med fra 1 person.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen.
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution.
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med otte dages varsel med angivelse af dagsorden, såfremt fire medlemmer af bestyrelsen eller tyve medlemmer af foreningen skriftligt kræver det.

8. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, når den sker på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og når vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, kan vedtagelse ske på en efterfølgende generalforsamling, hvis 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.

9. Vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning er kun gyldig, når den sker på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og når vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, kan 2/3 af de repræsenterede forlange, at der snarest muligt og senest 3 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

10. Ophæves foreningen, anvendes dens formue efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse til almennyttigt formål i Nødebo.

VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO

Den selvejende institutions navn er "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO". Dens hjemsted er Hillerød kommune med adresse Nødebovej 26, 3480 Fredensborg.

2. Den selvejende institutions formål er at drive "FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO" og dermed skabe åbne rammer for kulturelle aktiviteter og beboernes trivsel i det nære miljø.

3. Den selvejende institutions ledelse består af bestyrelsen for foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER", der varetager den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen kan ansætte personale til at varetage den daglige drift af institutionen.

4. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen fastlægger i samråd med Hillerød byråd de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift, således at de opfylder de af Hillerød byråd vedtagne retningslinjer for ydelse af etablerings- og driftstilskud til forsamlingshuse. Institutionen tegnes af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.

5. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder regnskab for institutionen, der forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER". Det reviderede og godkendte regnskab sendes til Hillerød byråd inden den 1. april. Institutionens revisorer er de af foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER" valgte.

6. Vedtægter for den selvejende institution godkendes af generalforsamlingen i foreningen "FORSAMLINGSHUSETS VENNER".

7. Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter er kun gyldig, når den sker på en generalforsamling (jvf. pkt. 6), hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og når vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af de stemmeberettigede, kan vedtagelsen ske på en efterfølgende generalforsamling, hvis 2/3 af de repræsenterede stemmer for.

8. Vedtagelse af beslutning om institutionens opløsning er kun gyldig, når den sker på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og når vedtagelsen sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, kan 2/3 af de repræsenterede forlange, at der snarest muligt og senest 3 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

9. Såfremt institutionen opløses, skal ejendommen Nødebo Kro, matr.nr. 3 M Nødebo By alene anvendes til lokale almennyttige eller kulturelle formål efter nærmere aftale med Hillerød byråd.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om den fremtidige anvendelse, tilskødes ejendommen Hillerød kommune med overtagelse af den på ejendommen tinglyste pantegæld.

ORGANISATIONSPLAN
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.03.01

FORMÅL
* at fastslå område- og opgavefordeling i bestyrelsen
* at fastlægge aktivitetsmæssige og økonomiske ansvarsområder
* at befordre en høj grad af aktiv medvirken blandt foreningens medlemmer
* at sikre enkle formelle betingelser for start af nye aktiviteter.

STRUKTUR og KOMPETENCE

Strukturen består af "bestyrelsen", "udvalg" og "grupper".

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af en formand, 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt det antal udvalgsformænd, der er fastsat på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at forsamlingshusets virksomhed følger vedtægternes målsætning og skal på grundlag af indstillinger fra udvalgene prioritere og fastlægge de økonomiske og aktivitetsmæssige rammer.

Bestyrelsen påtager sig samtidig ansvarsområder og opgaver, der falder uden for udvalgenes arbejdsområder.

FORMANDENS
hovedopgave er at være forsamlingshusets repræsentant og bestyrelsens mødeleder, herunder at tilrettelægge og indkalde til bestyrelsesmøder.

Arbejdsopgaver

Bestyrelsen fordeler mellem de 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer følgende funktioner:

NÆSTFORMAND
Supplerer formanden ved dennes forfald.

SEKRETÆR
fører beslutningsreferater og har pligt til at opsætte kopi heraf på opslagstavlen, samt at rundsende kopier til bestyrelsens medlemmer senest en uge efter bestyrelsesmødet.

KASSERER
er medlem af økonomiudvalget. Registrerer indbetalinger og foretager udbetalinger for forening og institution. Kassereren må kun foretage udbetalinger på grundlag af udgiftsbilag, der er attesteret af en budgetansvarlig eller en person bemyndiget af en budgetansvarlig. I særlige tilfælde kan udbetalinger ske efter godkendelse af økonomiudvalgsformanden.

Udbetalinger sker almindeligvis via bank- eller girokonto, og kassereren har pligt til at indsætte kontante beholdninger ud over kr. 3000,- på bank- eller girokonto. Kassereren fører kasserapport, der skal vise de likvide bevægelser samt være ajour og afstemt med seneste udtog fra bank og girokonto.

UDVALG
Udvalg er de faste udvalg, der under forsæde af en udvalgsformand, har et økonomisk og aktivitetsmæssigt ansvarsområde. Generalforsamlingen fastsætter antallet af udvalg. Udvalgets formand vælges på generalforsamlingen.

Udvalget sammensættes af udvalgsformanden. Udvalgets sammensætning meddeles bestyrelsen, og slås op på opslagstavlen. Kasserere i udvalg med egen kassebeholdning arbejder efter samme regler som foreningens kasserer.

Udvalget udarbejder aktivitetsplaner og budgetter, der forelægges bestyrelsen til godkendelse. Efter godkendelse har udvalget den fulde kompetence til og det fulde ansvar over for bestyrelsen for at gennemføre planerne inden for de fastlagte budgetrammer.

Udvalget kan delegere ansvar og kompetence videre til relevante grupper.

De faste udvalg dækker for tiden følgende 6 aktiviteter:

EJENDOMSUDVALGET
planlægger, gennemfører og kontrollerer den løbende vedligeholdelse og forbedring af forsamlingshusets bygninger, inventar og have.

INFORMATIONSUDVALGET
varetager informationsformidling til medlemmer, lokalsamfundet og offentligheden i øvrigt. Dette sker primært gennem udgivelse af bladet "Kirke & Kro". Udvalget skal løbende orienteres om de øvrige udvalgs udadrettede virksomhed.

KULTURUDVALGET
planlægger, koordinerer og igangsætter kulturelle aktiviteter, som hører hjemme i forsamlingshuset, herunder bl.a. loppemarkedet.

DRIFTSUDVALGET
er ansvarlig for den daglige drift af forsamlingshuset hvad angår lokaleudlejning, rengøring og buffet. Udlejning og anden brug af lokaler sker i henhold til retningslinjer, der til enhver tid er fastsat af bestyrelsen efter indstilling af driftsudvalgsformanden. Brug af lokaler skal aftales med driftskoordinatoren. Det ansatte personale er ansvarlig over for driftsudvalget.

BANKOUDVALGET

Gennemfører bankoarrangementer i foreningens regi.

ØKONOMIUDVALGET
koordinerer institutionens og foreningens økonomi, budgetter og regnskaber, herunder lønregnskab, medlemskontingent, og regningsbetaling hvad angår bogføring, opkrævning og udbetaling.

Økonomiudvalget kan godkende, at der er kassebeholdninger i andre udvalg og fastlægger regler derfor.

GRUPPER
Aktivitetsgrupper kan dannes af medlemmer, der finder sammen om bestemte aktiviteter og vælger en ansvarlig kontaktperson. Det er en forudsætning for regelmæssig brug af lokaler, at der er dannet en aktivitetsgruppe. Bestyrelse og udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til at varetage bestemte arbejdsopgaver. En aktuel oversigt over arbejdsgrupper bekendtgøres på bestyrelsens opslagstavle. Gruppers brug af lokaler skal altid aftales med driftskoordinatoren.

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen afholder jævnligt møder. Et bestyrelsesmedlem kan tillige anmode om mødeafholdelse.

2. Dagsordenen skal være udsendt senest 4 dage inden mødet til bestyrelsens medlemmer og skal samtidig opslås på opslagstavlen i forsamlingshuset.

Sager, der kræver bestyrelsesbeslutning, skal fremsættes som særlige punkter til dagsordenen.

3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a. Spørgetid i max. 15 min.
b. Gennemgang af dagsordenen med mulighed for optagelse af nye punkter, der kræver hurtig behandling, men som ikke har kunnet fremsendes inden for den normale tidsfrist
c. Gennemgang af sidste mødes beslutninger for at få bekræftet om beslutningerne er gennemført. Såfremt en beslutning ikke er gennemført anføres hele beslutningen i det nye beslutningsreferat
d. Særlige punkter til dagsordenen
e. Udvalgsformændenes beretning
f. Eventuelt
g. Næste mødes fastsættelse
h. Oplæsning af beslutningsreferat

4. Møderne er åbne for foreningens medlemmer, der ud over spørgetiden dog ikke har taleret.

Sager kan behandles på et lukket møde, der afholdes umiddelbart efter det åbne. På det lukkede møde kan behandles personspørgsmål og andre vigtige forhold, som ved åbenhed kan skade enkeltpersoner eller foreningens arbejde. Der skal foretages afstemning, for at en sag kan flyttes til et lukket møde.

5. Der føres beslutningsreferat, og kopi heraf offentliggøres på forsamlingshusets opslagstavle.

6. Minimum 7 af bestyrelsens medlemmer skal være til stede, når der træffes beslutninger. Hver sag afgøres ved flertalsbeslutning. Hvis der er stemmelighed er sagen nedstemt.

7. Såfremt en udvalgsformand skulle være forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan denne lade sig repræsentere af en udvalgsnæstformand, der overtager udvalgsformandens stemmeret i bestyrelsen.

8. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke sender afbud, og dette gentager sig, må medlemmet trække sig ud af bestyrelsen.

Nødebo

Marts 2001

Forsamlingshuset Nødebo Kro